ห้องเรียนติวเข้ม ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย | จันทร์-อาทิตย์ l 19:30-20:30

Download
Share
Follow
ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดูเพิ่ม
+ ทั้งหมด 400 EP. (400 ไฟล์)
ฟิสิกส์ : ไฟฟ้าสถิต
ภาษาอังกฤษ : Paragraph Organization
สังคมศึกษา : สังคมและวัฒนธรรม
ภาษาไทย : การจับใจความ
คณิตศาสตร์ : แคลคูลัส
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 11
เคมี : เคมีไฟฟ้า
ฟิสิกส์ : ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก
ภาษาอังกฤษ : MEANING IN CONTEXT
สังคมศึกษา : ศาสนาสากล
ภาษาไทย : คุณค่างานประพันธ์ด้านสังคม
คณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม ตอนที่ 2
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 10
เคมี : กรด-เบส ตอนที่ 2
ฟิสิกส์ : พลศาสตร์ของไหล
ภาษาอังกฤษ : IDIOMS
(.pdf,4.6 MB)
สังคมศึกษา : แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 9
ภาษาไทย : คุณค่างานประพันธ์ด้านวรรณศิลป์
คณิตศาสตร์ : ความน่าจะเป็น
เคมี : กรด-เบส ตอนที่ 1
ฟิสิกส์ : ครึ่งชีวิตและการสลายตัว
ภาษาอังกฤษ : Special Verbs
สังคมศึกษา : อากาศ
ภาษาไทย : สำนวนไทย
คณิตศาสตร์ : ลำดับและอนุกรม
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 8
เคมี : สมดุลเคมี
ฟิสิกส์ : ความดัง-ค่อย ของเสียง
ภาษาอังกฤษ : Cloze Test
สังคมศึกษา : ภัยพิบัติทางภูมิศาสตร์
ภาษาไทย : คำและความหมายของคำ
คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 7
เคมี : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ฟิสิกส์ : แรงลอยตัว
ภาษาอังกฤษ : Reading Comprehension
สังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์
ภาษาไทย : การสะกดคำ
คณิตศาสตร์ : เรขาคณิตและภาคตัดกรวย
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 6
เคมี : แก๊สและสมบัติของแก๊ส
ฟิสิกส์ : สภาพสมดุล
ภาษาอังกฤษ : Meaning Recognition
สังคมศึกษา : ประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
ภาษาไทย : คำไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์ : Expo & Log
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 5
เคมี : สารละลายและปริมาณสัมพันธ์
ฟิสิกส์ : การชนและโมเมนตัม
ภาษาอังกฤษ : Grammar (Sentence Completion)
สังคมศึกษา : รัฐศาสตร์และการปกครอง
ภาษาไทย : ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
คณิตศาสตร์ : ฟังก์ชัน
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา 4
ฟิสิกส์ : งานและพลังงาน
เคมี : โมลและสูตรเคมี
ภาษาอังกฤษ : Error Identification
สังคมศึกษา : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษาไทย : ประโยค
คณิตศาสตร์ : จำนวนจริง
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา ตอนที่ 3
เคมี : พันธะเคมี
ฟิสิกส์ : มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
ภาษาอังกฤษ : Conversation ตอนที่ 2
สังคมศึกษา : อริยสัจ 4
ภาษาไทย : ชนิดและหน้าที่ของคำ
คณิตศาสตร์ : ตรรกศาสตร์
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา ตอนที่ 2
เคมี : สมบัติของธาตุและสารประกอบ
ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
ภาษาอังกฤษ : Conversation ตอนที่ 1
สังคมศึกษา : กลไกราคาและกฎการเลื่อนเส้นอุปสงค์อุปทาน
ภาษาไทย : การสร้างคำ
คณิตศาสตร์ : SET
ชีววิทยา : ติวสอบ T-cas ชีววิทยา ตอนที่ 1
เคมี : ความปลอดภัยในปฏิบัติการเคมี และโครงสร้างอะตอม
ฟิสิกส์ : การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
ภาษาอังกฤษ : Gramma (Sentence Completion)
สังคมศึกษา : นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
ภาษาไทย : เสียงในภาษา
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Error Identification ตอนที่ 3
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ภาคตัดกรวย - พาราโบลา
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ โครงสร้างหัวใจ
เคมี : ติวข้อสอบ พอลิเมอร์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ ปรากฎการณ์คลื่น
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Grammar ตอนที่ 3
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภัยพิบัติ และการรับมือ
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ความเกี่ยวข้องระหว่างวัฒนธรรมกับภาษา
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ภาคตัดกรวย - ไฮเพอร์โบลา
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ แลกเปลี่ยนแก๊ส
เคมี : ติวข้อสอบ เคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ แก๊ส และอุณหภูมิพลศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conversation ตอนที่ 3
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ภาคตัดกรวย - วงรี
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ น้ำย่อย น้ำดี
เคมี : ติวข้อสอบ ไฟฟ้าเคมี
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ สมบัติเชิงกลของ “ของไหล” ตอนที่ 2
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Reading ตอนที่ 2
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ วิกฤติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การถามและการตอบ
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ภาคตัดกรวย - วงกลม
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ การตอบสนองและฮอร์โมนพืช
เคมี : ติวข้อสอบ พื้นฐานการคำนวณกรดเบส
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ สมบัติเชิงกลของ “ของไหล” ตอนที่ 1
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Error Identification 2
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การเขียนเชิงกิจธุระ
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ การสังเคราะห์ด้วยแสง
เคมี : ติวข้อสอบ พื้นฐานกรด - เบส
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ สภาพสมดุล และสภาพยืดหยุ่น
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conditional Sentences
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภูมิศาสตร์ประชากร
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ วิธีสื่อสารในการประชุม
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ การดำเนินการของเวกเตอร์
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ การลำเลียงในพืช
เคมี : ติวข้อสอบ สมดุลเคมี
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกและการหมุน
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Vocabulary ตอนที่ 2
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การส่งสารด้วยการเขียน
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเวกเตอร์
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ดอก ผล เมล็ด
เคมี : ติวข้อสอบ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Reading ตอนที่ 1
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ เขตอากาศของโลก
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การส่งสารด้วยการอ่าน
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ เนื้อเยื่อ ราก ลำต้น ใบ
เคมี : ติวข้อสอบ แก๊ส
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Error Identification 1
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิอากาศ ตอนที่ 2
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การส่งสารด้วยการพูด
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ กราฟของจำนวนเชิงซ้อน
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ พันธุศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
เคมี : ติวข้อสอบ พันธะเคมี
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ โมเมนตัมและการชน
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Grammar ตอนที่ 1
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิอากาศ ตอนที่ 1
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ รับสารด้วยการฟัง
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ จำนวนเชิงซ้อน
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ศัพท์พันธุศาสตร์
เคมี : ติวข้อสอบ การเตรียมสารละลาย และสมบัติสารละลาย
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ งาน และพลังงาน
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conversation ตอนที่ 2
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การเปลี่ยนแปลงกายภาพโลก ตอนที่ 2
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ทฤษฎีเศษเหลือ
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ เซลล์
เคมี : ติวข้อสอบ โมล และความเข้มข้น
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ มวลแรง และกฎการเคลื่อนที่ ตอนที่ 2
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conversation ตอนที่ 1
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การเปลี่ยนแปลงกายภาพโลก ตอนที่ 1
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ รับสารด้วยการอ่าน
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ค่าสัมบูรณ์
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ เคมีพื้นฐาน
เคมี : ติวข้อสอบ สมบัติธาตุ และสารประกอบ
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ มวลแรงและกฎการเคลื่อนที่ ตอนที่ 1
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Synonym
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การอ่านและแปลความหมายแผนที่
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การสื่อสารของมนุษย์
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ อสมการ
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ลักษณะของสิ่งมีชีวิต
เคมี : ติวข้อสอบ สัญลักษณ์ธาตุ และการจัดเรียงอิเล็กตรอน
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่ 1 มิติ
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Vocabulary
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ Photoelectric and Mass Defect
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ PROBABILITY
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Past Perfect Tense
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ GAT 2
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ อารยธรรมโลกตะวันตกสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ Diversity and Ecology
เคมี : ติวข้อสอบ ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ Momentum and Collisions
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ Trigonometry
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Correlative Conjunction
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ GAT 1
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ อารยธรรมตะวันตกสมัยกลางถึงสมัยใหม่ตอนต้น
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ Genetics 2
เคมี : ติวข้อสอบ พื้นฐานพอลิเมอร์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ Work and Energy
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ SEQUENCE & SERIES
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Situational Dialogue 2
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ชนิดของคำ
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ อารยธรรมโลกตะวันตกสมัยโบราณ
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ Genetics 1
เคมี : ติวข้อสอบ สรุปสูตรและเนื้อหาเคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ Friction Force
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ Relation & Function
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Smart Idioms
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การจับใจความสำคัญ
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ Plant
เคมี : ติวข้อสอบ ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ Law of Motion
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ Exponential & Logarithms Function
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Special Verbs
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ คุณค่างานประพันธ์และวรรณศิลป์
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ด้านสังคมไทย
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ Zoo 2
เคมี : ติวข้อสอบ การอ่านชื่อโครงสร้างไฮโดรคาร์บอน
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ REAL NUMBER SYSTEM
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Situational Dialogue 1
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ประโยค
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยด้านเศรษฐกิจ
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ Zoo 1
เคมี : ติวข้อสอบ หมู่ฟังก์ชัน
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ FLUID DYNAMICS
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ LOGIC
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Idioms
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การสร้างคำ
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ไทยด้านการเมืองการปกครอง
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ Basic Bio
เคมี : ติวข้อสอบ เคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ Buoyant Force
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ เซต
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Present Participle
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ เสียงในภาษา
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ตะลุยโจทย์ 2
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ตะลุยโจทย์ 1
เคมี : ติวข้อสอบ เคมีไฟฟ้า
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Reading Comprehension Summary
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ รสวรรณคดี
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ไทย
ชีววิทยา : ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ 2
เคมี : ติวเข้ม เคมีไฟฟ้า
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม ฟิสิกส์นิวเคลียร์
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม สถิติ
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Reading Comprehension Summary
ภาษาไทย : ติวเข้ม รสวรรณคดี
สังคมศึกษา : ติวเข้ม ประวัติศาสตร์ไทย
ชีววิทยา : ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ 1
เคมี : ติวข้อสอบ เคมีอินทรีย์
เคมี : ติวเข้ม เคมีอินทรีย์
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ ฟิสิกส์อะตอม
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม ฟิสิกส์อะตอม
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม ความน่าจะเป็น
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Grammar Post Test
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Grammar Post Test
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การพิจารณาคุณค่างานประพันธ์
ภาษาไทย : ติวเข้ม การพิจารณาคุณค่างานประพันธ์
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ประวัติศาสตร์สากล
สังคมศึกษา : ติวเข้ม ประวัติศาสตร์สากล
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ชีววิทยา : ติวเข้ม ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Quantifiers
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การจับใจความสำคัญ
เคมี : ติวข้อสอบ ปริมาณสัมพันธ์
เคมี : ติวเข้ม ปริมาณสัมพันธ์
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ ไฟฟ้ากระแสตรง
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม ไฟฟ้ากระแสตรง
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ แคลคูลัส
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม แคลคูลัส
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ระบบร่างกาย ตอนที่ 2
เคมี : ติวข้อสอบ โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 4
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Quantifiers
ภาษาไทย : ติวเข้ม การจับใจความสำคัญ
สังคมศึกษา : ติวเข้ม เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชีววิทยา : ติวเข้ม ระบบร่างกาย ตอนที่ 2
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ ไฟฟ้าสถิต
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ลำดับและอนุกรม
เคมี : ติวเข้ม โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 4
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Adverb
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม ไฟฟ้าสถิต
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม ลำดับและอนุกรม
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ชนิดของคำ
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Adverb
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ รัฐศาสตร์ และการเมืองการปกครอง
ภาษาไทย : ติวเข้ม ชนิดของคำ
สังคมศึกษา : ติวเข้ม รัฐศาสตร์ และการเมืองการปกครอง
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ระบบร่างกาย ตอนที่ 1
ชีววิทยา : ติวเข้ม ระบบร่างกาย ตอนที่ 1
เคมี : ติวข้อสอบ โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 3
เคมี : ติวเข้ม โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 3
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ แสงและทัศนอุปกรณ์
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม แสงและทัศนอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ จำนวนเชิงซ้อน
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม จำนวนเชิงซ้อน
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Adjective
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Adjective
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ธรรมชาติของภาษาและพันธกิจของภาษา
ภาษาไทย : ติวเข้ม ธรรมชาติของภาษาและพันธกิจของภาษา
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สังคมศึกษา : ติวเข้ม ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ พืช ตอนที่ 2
ชีววิทยา : ติวเข้ม พืช ตอนที่ 2
เคมี : ติวข้อสอบ โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 2
เคมี : ติวเข้ม โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 2
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ คลื่นและคลื่นเสียง
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม คลื่นและคลื่นเสียง
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ เวกเตอร์
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม เวกเตอร์
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Subject – Verb Agreement
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Subject – Verb Agreement
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ประโยค
ภาษาไทย : ติวเข้ม ประโยค
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ภูมิศาสตร์กายภาพ
สังคมศึกษา : ติวเข้ม ภูมิศาสตร์กายภาพ
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ พืช ตอนที่ 1
ชีววิทยา : ติวเข้ม พืช ตอนที่ 1
เคมี : ติวข้อสอบ โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 1
เคมี : ติวเข้ม โมลและสูตรเคมี ตอนที่ 1
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ ของไหลและการไหล
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม ของไหลและการไหล
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ เมทริกซ์
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม เมทริกซ์
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Question Tag
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Question Tag
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ คำสมาส
ภาษาไทย : ติวเข้ม คำสมาส
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ ศาสนาสากล
สังคมศึกษา : ติวเข้ม ศาสนาสากล
ชีววิทยา : ติวเข้ม วิวัฒนาการ
เคมี : ติวข้อสอบ พันธะเคมี ตอนที่ 3
เคมี : ติวเข้ม พันธะเคมี ตอนที่ 3
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ ของเหลว
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม ของเหลว
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Passive Voice
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Passive Voice
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ การสร้างคำ
ภาษาไทย : ติวเข้ม การสร้างคำ
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ พระพุทธศาสนา
สังคมศึกษา : ติวเข้ม พระพุทธศาสนา
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ สารพันธุกรรม และเทคโนโลยีทาง DNA รายวิชา
ชีววิทยา : ติวเข้ม สารพันธุกรรม และเทคโนโลยีทาง DNA รายวิชา
เคมี : ติวข้อสอบ พันธะเคมี ตอนที่ 2
เคมี : ติวเข้ม พันธะเคมี ตอนที่ 2
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ แก๊สและทฤษฎีจลน์
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม แก๊สและทฤษฎีจลน์
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม Expo & Log
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Past Tense
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Past Tense
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ เสียงในภาษา
ภาษาไทย : ติวเข้ม เสียงในภาษา
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ การเงิน การคลังและการธนาคาร
สังคมศึกษา : ติวเข้ม การเงิน การคลังและการธนาคาร
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ชีววิทยา : ติวเข้ม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เคมี : ติวข้อสอบ พันธะเคมี ตอนที่ 1
เคมี : ติวเข้ม พันธะเคมี ตอนที่ 1
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่แบบวงกลม
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม การเคลื่อนที่แบบวงกลม
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Present Tenses
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Present Tenses
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ GAT วิเคราะห์เชื่อมโยง
ภาษาไทย : ติวเข้ม GAT วิเคราะห์เชื่อมโยง
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ กลไกราคา การแทรกแซงราคาและตลาด
สังคมศึกษา : ติวเข้ม กลไกราคา การแทรกแซงราคาและตลาด
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ เซลล์และการทำงานของเซลล์
ชีววิทยา : ติวเข้ม เซลล์และการทำงานของเซลล์
เคมี : ติวข้อสอบ อะตอมและสมบัติของธาตุ
เคมี : ติวเข้ม อะตอมและสมบัติของธาตุ
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ งานและพลังงานต่าง ๆ
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม งานและพลังงานต่าง ๆ
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ จำนวนจริง
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม จำนวนจริง
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conditional Sentence
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Conditional Sentence
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ GAT และองค์ประกอบความสัมพันธ์
ภาษาไทย : ติวเข้ม GAT และองค์ประกอบความสัมพันธ์
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ เรื่องกฎหมายอาญา
สังคมศึกษา : ติวเข้ม เรื่องกฎหมายอาญา
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ สารเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ชีววิทยา : ติวเข้ม สารเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
เคมี : ติวข้อสอบไอโซโทป และไอโซโทน
เคมี : ติวเข้ม ไอโซโทป และไอโซโทน
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ เคล็ดไม่ลับกับตรรกศาสตร์
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม เคล็ดไม่ลับกับตรรกศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conjunction
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Conjunction
ภาษาไทย : ติวข้อสอบ ตะลุยโจทย์ GAT วิเคราะห์เชื่อมโยง
ภาษาไทย : ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ GAT วิเคราะห์เชื่อมโยง
สังคมศึกษา : ติวข้อสอบ กฎหมายใกล้ตัว
สังคมศึกษา : ติวเข้ม กฎหมายใกล้ตัว
ชีววิทยา : ติวข้อสอบ ระบบสืบพันธุ์
ชีววิทยา : ติวเข้ม ระบบสืบพันธุ์
เคมี : ติวข้อสอบ เคมีเรื่องนี้เข้าใจง่าย
เคมี : ติวเข้ม เคมีเรื่องนี้เข้าใจง่าย
ฟิสิกส์ : ติวข้อสอบ การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ฟิสิกส์ : ติวเข้ม การเคลื่อนที่ในแนวตรง
คณิตศาสตร์ : ติวข้อสอบ รู้จักเซต และสับเซต
คณิตศาสตร์ : ติวเข้ม รู้จักเซต และสับเซต
ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conversation
ภาษาอังกฤษ : ติวเข้ม Conversation