image

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษา และฝึกอาชีพการทำกาแฟแก่เด็กและเยาวชน

06 ต.ค. 63 เวลา 16.48 น.
Share

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา 

มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายสุรชาติ วรศรัณย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะผู้พิพากษาสมทบจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว 

โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-COT)  ได้ถ่ายทอดความรู้และอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำกาแฟอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเตรียมพร้อมที่จะประกอบอาชีพการทำกาแฟได้หลังการฝึกอบรม ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องราวของกาแฟ ตั้งแต่ภาคทฤษฎี จนถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งวิธีการคัดเลือกเมล็ดกาแฟ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทำกาแฟ กระบวนการชงกาแฟ ตลอดจนเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆจนนำไปสู่ขั้นการเตรียมความพร้อมที่จะสร้างธุรกิจร้านกาแฟเป็นของตัวเองได้ทันที  และหลังจากการอบรมแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประกอบอาชีพหารายได้เสริมแก่ตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง ส่วนชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มอบให้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นโครงการที่สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

 

 

Share