image

สสวท. ลุย Project 14 ตัวช่วยสอนออนไลน์ยุคนิวนอร์มัล

16 ก.พ. 64 เวลา 11.42 น.
Share

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้จัดทำโครงการสอนออนไลน์นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาของ สสวท. (New Normal Education) บทเรียนออนไลน์ Project 14 ซึ่งนำเสนอวีดิทัศน์การสอนที่ส่งเสริมวิถีการเรียนรู้ใหม่ เพราะพัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหนังสือเรียน สสวท. ตรงตามหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. ที่มุ่งสร้างความเข้าใจเชื่อมโยง กับการนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

 

 

บทเรียนออนไลน์ Project 14 พัฒนาขึ้นเพื่อให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียน ขณะเดียวกันยังเป็นตัวช่วยครูใช้เป็นแนวทางการสอนออนไลน์สร้างความเข้าใจให้นักเรียนได้ด้วย โดยครูอาจให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก่อนล่วงหน้า แล้วนำมาอภิปรายร่วมกันกับเพื่อน ๆ หรือใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมการสอน ส่วนนักเรียนก็มีแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ตรงตามหลักสูตร ใช้ทบทวน ค้นคว้า กำหนดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ส่งเสริมคุณภาพ การเรียนรู้รับมือ วิถีสังคมยุคนิวนอร์มัล

 

 

“เพื่อให้เกิดความเข้าใจจริงและฉลาดรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียน จึงได้สอดแทรกสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ภาพประกอบและแอนิเมชั่นที่ชัดเจนเข้าใจง่าย เน้นส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ การสาธิตและทดลองด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่จัดหาได้ง่าย รวมทั้งยังมี การทดลองเสมือนจริง” ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำการทดลองได้ทุกที่ แม้ไม่ได้อยู่ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ช่วยสร้างความเข้าใจได้ชัดเจน”

 

คุณครูและนักเรียนใช้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา

Website : https://proj14.ipst.ac.th 

Youtube : IPST Proj 14  

Facebook : IPST Proj 14