image

ประชุมวิชาการ วทร.24 ออนไลน์ สมัครฟรี !

23 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น.
Share

ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. มหาวิทยาลัยบูรพา และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เตรียมพร้อมจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24 ) หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21” ในรูปแบบออนไลน์   ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างศักยภาพการเรียนการสอนให้นักเรียนในศตวรรษที่ 21 สมัครเข้าร่วมการประชุมฟรี และได้รับวุฒิบัตรอีกด้วย เปิดลงทะเบียนฟรีวันที่ 1 มีนาคมนี้ที่เว็บไซต์  http://wtr.ipst.ac.th  สอบถามรายละเอียดที่เฟซบุ๊ก   https://facebook.com/WTR.IPST  อีเมล  Secretary_WTR24@ipst.ac.th  หรือโทร  02 392 4021 ต่อ 2517