image

โค้งสุดท้ายแล้ว สสวท. อบรมออนไลน์ครูสาระเทคโนโลยีฟรี รับสมัคร 1 เม.ย.นี้

28 มี.ค. 64 เวลา 14.37 น.
Share

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมครูออนไลน์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 1 และครูสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด แนวทางการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้และบริบทที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานในชีวิตจริงในสถานศึกษาของตนเองและขยายผลสู่สถานศึกษาอื่นได้   หลักสูตรประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้าน  ผู้เข้าอบรมต้องมีคะแนนรวมแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 80% ขึ้นไปจึงจะได้รับวุฒิบัตร  อบรมฟรีเปิดรับสมัครและอบรมวันที่ 1 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564 ที่ https://teacherpd.ipst.ac.th  สอบถามที่ Facebook : https://www.facebook.com/dtthailand  เว็บไซต์ http://designtechnology.ipst.ac.th  หรือสาขาเทคโนโลยี สสวท. โทร.02-392-4021 ต่อ 3504