นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ไทยพีบีเอส ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ (www.ALTV.tv) ทุกท่านจึงมั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลที่ติดต่อมายังเว็บไซต์เราทั้งหมด จะไม่ถูกเผยแพร่สู่ภายนอกโดยเด็ดขาด

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของไทยพีบีเอส ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สมัครสมาชิก ได้แก่ ชื่อ-สกุล (Name) , อายุ (Age) , เพศ (Gender) , ที่อยู่ (Address) , หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) หรือ อีเมล (E-mail Address) เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้

สำหรับนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะเว็บไซต์ของ ALTV.tv เท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ ALTV.tv หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของ ALTV.tv ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่จัดทำโดยเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ ALTV.tv อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการของไทยพีบีเอส เช่น การลงทะเบียนอบรมสัมมนา หรือการสมัครเป็นสมาชิกของบริการต่าง ๆ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่สุจริต

การเปิดใช้งาน, การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บุคคลที่มีสิทธิ์ทราบและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ต้องเป็นพนักงานของไทยพีบีเอสที่มีอำนาจหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับพนักงานไทยพีบีเอสอื่น จะถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น ไทยพีบีเอสจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  • ท่านได้ร้องขอและให้ความยินยอมแก่ไทยพีบีเอส ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  • การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดของข้อตกลงของไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสอาจทำความตกลง และ/หรือมีข้อตกลงกับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบธุรกรรมของไทยพีบีเอส และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของไทยพีบีเอส ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับไทยพีบีเอส หรือเข้ามาดำเนินการในนามของไทยพีบีเอสนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของไทยพีบีเอส ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ไทยพีบีเอสจะว่าจ้างนิติบุคคลอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของไทยพีบีเอส นิติบุคคลเหล่านั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของไทยพีบีเอสด้วยเช่นกัน

การขอลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคล (User data deletion)

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งทีมงานเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยการส่งอีเมลมาที่ Webmaster@ALTV.tv เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออกและไม่สามารถกู้คืนได้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ไทยพีบีเอสสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ ALTV.tv ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไทยพีบีเอสอาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ Software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ALTV.tv ได้ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ ALTV.tv

ระบบรักษาความปลอดภัย

ไทยพีบีเอสจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง ป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

ข้อยกเว้นความรับผิดที่ผู้ใช้บริการควรทราบ

ผู้เข้าใช้บริการควรพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง เนื่องจากมีเพียงท่านเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ หากมีความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ไทยพีบีเอสขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิด หรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ (Browser) ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่กำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับไทยพีบีเอส และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของ ALTV.tv โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของไทยพีบีเอสนั้น ไทยพีบีเอสอาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง สำหรับคำขอของผู้ใช้บริการ

โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยไทยพีบีเอส และจะสิ้นสุดลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของไทยพีบีเอส หากท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสโดยใช้โปรแกรมสืบค้น (Search Engine) ซึ่งโปรแกรมสืบค้นนี้อาจจะมีการใช้คุกกี้ เพื่อเก็บข้อมูลของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรศึกษานโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยโปรแกรมสืบค้นดังกล่าวด้วย

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลนี้ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และการที่ท่านเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังที่มีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆ ย่อมเป็นการยอมรับการแก้ไขในแต่ละครั้งด้วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2790-2000 (ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 10.00 น.)

logo
ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
ALTV CI
ติดตามเรา