ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ ระหว่างผู้ใช้บริการกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์ ALTV.tv อยู่ในความดูแลของ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ต่อไปนี้เรียกว่า "ไทยพีบีเอส") ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์และเว็บเพจต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ไทยพีบีเอส เว็บไซต์และเว็บเพจดังกล่าวจะรวมเรียกว่า “เว็บไซต์” การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ การที่ท่านเข้าใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการทุกประการ หากท่านไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้บริการทุกชนิดในเว็บไซต์นี้

อนึ่ง การใช้เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งในเว็บไซต์นี้ ท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ (ถ้ามี) ในเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และบริการออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง การกระจายเสียงผ่านทางเว็บไซต์ การส่งข้อมูลระบบเอสเอ็มเอส (SMS) ระบบเอ็มเอ็มเอส (MMS) การให้ใช้พื้นที่ในเว็บไซต์เพื่อสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล (Blog) การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และบริการออนไลน์อื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริการต่าง ๆ ของ ไทยพีบีเอส เป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับ ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม ไทยพีบีเอส สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อีกทั้ง ไทยพีบีเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจะต้องติดตามตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดรวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ และการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ไทยพีบีเอส เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รูปภาพ ข้อความ รูปแบบการแสดงผล และหน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ทั้งหมด (ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น) ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการลอกเลียน ทำการคัดลอก ทำสำเนานำออกแสดง แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ เผยแพร่ ผลิตใหม่ ขายหรือกระทำการใดที่มีวัตถุประสงค์อื่นใดในทางการค้า หรือผลประโยชน์อื่นใดก็ตาม ไทยพีบีเอส เป็นเจ้าของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ไทยพีบีเอส ไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ไทยพีบีเอส

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (Hyperlink)

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ไทยพีบีเอส มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ไทยพีบีเอส ให้การรับรอง รับประกัน หรือแนะนำ ชี้นำ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นแต่อย่างใด การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ไทยพีบีเอส ไม่รับผิดต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใด ๆ ไทยพีบีเอส จัดทำขึ้นนั้นเป็นเพียงสื่อกลางในการบริการที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น หากเกิดกรณีใด ๆ ก็ตาม ไทยพีบีเอส จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก Malware หรือสิ่งใดหรือกระบวนการอื่นใดอันคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ เหล่านั้น และโปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็น ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ดังกล่าว

ข้อจำกัดการให้บริการ

ไทยพีบีเอส ขอสงวนสิทธิในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล และเนื้อหาที่ปรากฎในเว็ปไซต์ จะพยายามปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ทันสมัย และมีความรวดเร็วมากที่สุด อีกทั้งไม่ถือเป็นข้อเสนอ ข้อชักชวน คำเชื้อเชิญ หรือคำปรึกษาแต่ประการใด ๆ ความเสี่ยงในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลและการทำธุรกรรมดังกล่าวตกอยู่กับผู้ใช้บริการ ไทยพีบีเอส จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ หรือการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดแจ้งหรือไม่ ก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า ไทยพีบีเอส ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของผู้ใช้และบุคคลอื่นใดที่ผู้ใช้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิดและชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงว่า ไทยพีบีเอส ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ผู้ใช้ไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่าน เว็บไซต์ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ ไทยพีบีเอส อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใด ๆ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการ จะต้องรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ ไทยพีบีเอส ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในข้อมูลที่แสดง หรือไม่พอใจในเงื่อนไขและข้อตกลง การใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการสามารถระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียวผู้ใช้บริการจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ ไทยพีบีเอส สำหรับการเรียกร้องความสูญเสียความเสียหายใด ๆ และค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในศาล ที่ ไทยพีบีเอส ได้ประสบหรือได้รับ อันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ โดยบุคคลอื่นใดโดยการใช้หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ และ/หรือรหัสลับส่วนตัวของท่าน

กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ จากการใช้บริการอันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ การตีความในข้อพิพาทเรื่องข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

logo
ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก
พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
ALTV CI
ติดตามเรา