Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 140 results
image
Tutor Hub
| เฉลยแบบฝึกหัด มุมที่จุดศูนย์กลาง และมุมในส่วนโค้งของวงกลม (ตอน มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม)
อินเดียน่า โซ่ และลาล่า ทราย ชวนกันไปค้นหาสมบัติของชาวอินคาที่ซุกซ่อนมากว่าพันปี แต่แล้ว อินเดียน่า โซ่ ก็เจอของสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งถือเป็นสมบัติสำคัญของชาวอินคา
image 21 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น.