Search ALTV

Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 765 results
image
AL NEWS
| ยกระดับเครื่องกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
อัปเดต : ยกระดับเครื่องกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ และWords around เรียนรู้ศัพท์คำว่า : Toilet
image 28 ก.ย. 63 เวลา 12.00 น.
image
Tutor Hub
| อิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมของเด็ก
ฝึกคิดวิเคราะห์ แยกแยะ  สื่อโฆษณาและสื่อต่าง ๆ
image 21 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น.
image
Tutor Hub
| ใบความรู้ ตอน อิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมของเด็ก (ตอน อิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมของเด็ก )
ฝึกคิดวิเคราะห์ แยกแยะ  สื่อโฆษณาและสื่อต่าง ๆ
image 21 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น.
image
Tutor Hub
| ใบความรู้ ความหมายของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ (ตอน สื่อโฆษณากับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
พี่เตยกับพี่พิมคุยกันเรื่องของการซื้อขนม ที่พี่เตยซื้อมาเป็นจำนวนมากเพราะ ดูจากโฆษณาแล้วอยากได้ของที่แถมมากับขนม ครูอรจึงอธิบายเกี่ยวกับ สื่อโฆษณา สื่อที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เป็นต้น รวมทั้งสื่อในลักษณะอื่น ๆ เช่น ป้ายโฆษณา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้น
image 25 ก.ค. 63 เวลา 10.30 น.
image
AL NEWS
| เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลลดความเสี่ยงใช้งานสื่อออนไลน์
อัปเดต : เว็บไซต์ตรวจสอบข้อมูลลดความเสี่ยงใช้งานสื่อออนไลน์ , อาหารแทนรักจากชาวลีซู และ
image 21 ธ.ค. 63 เวลา 12.00 น.