Search ALTV

line
Advanced Search
Advanced Search
Page 1 of about 128 results
image
Knowledge Pool
| The 3rd conditional
หลักการใช้ The 3rd conditional
image 07 ก.ย. 64 เวลา 10.30 น.
image
Tutor Hub
| ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Conditional Sentences
เรียนรู้ในเรื่องของ Conditional Sentences และเงื่อนไขต่าง ๆ
image 26 ส.ค. 64 เวลา 19.30 น.
image
Tutor Hub
| ภาษาอังกฤษ : Countries and Nationalities
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติต่าง ๆ
image 14 ก.ค. 64 เวลา 08.00 น.
image
Tutor Hub
| ใบความรู้และแบบฝึกหัดCountries, Nationalities, and Languages (ตอน Countries, Nationalities and Languages)
รู้จักกับการใช้ คำศัพท์ที่ใช้เรียกประเทศ สัญชาติและภาษาของคนในแต่ละประเทศ กับครูพี่นุ่นและครูพี่แนท
image 04 ต.ค. 63 เวลา 11.00 น.
image
Tutor Hub
| ภาษาอังกฤษ : Conjunction
คําสันธานหรือจะเรียกว่าคำเชื่อม
image 22 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น.
image
Tutor Hub
| ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Situational Dialogue 1
ติวเข้มบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
image 24 พ.ค. 64 เวลา 19.30 น.
image
Tutor Hub
| ภาษาอังกฤษ : ติวข้อสอบ Situational Dialogue 2
มาเรียนรู้ในเรื่องของการสนทนาทางโทรศัพท์ในภาษาอังกฤษ
image 14 มิ.ย. 64 เวลา 19.30 น.