ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Learn Small: วิชา สังคมศึกษา "ศาสนาสากลที่ควรรู้จัก"
แชร์
ชอบ
Learn Small: วิชา สังคมศึกษา "ศาสนาสากลที่ควรรู้จัก"
20 พ.ย. 65 • 08.00 น. | 88 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

ศาสนา (Religion) มีความสำคัญต่อสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน ทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเครื่องมือสั่งสอนเตือนใจให้คนเราหมั่นทำความดีละเว้นการทำชั่ว ในวันนี้ ALTV จึงนำสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับ 4 ศาสนาสากลมาฝากเพื่อน ๆ กัน

ศาสนาพุทธ (Buddism)

พุทธศาสนาถือกำเนิดในชมพูทวีป ปัจจุบันคือประเทศอินเดีย โดยมี "พระพุทธเจ้า" เป็นศาสดาประจำศาสนา ในหลายศตวรรษที่ผ่านมาศาสนาพุทธแผ่ขยายไปยังทั่วภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก สามารถแบ่งออกเป็น 2 นิกายหลัก ได้แก่ นิกายเถรวาท พบมากในประเทศ ศรีลังกา ไทย กัมพูชา เมียนมา ลาว ศรีลังกา และอีกนิกายหนึ่งคือ นิกายมหายาน ที่แพร่หลายในประเทศ ญี่ปุ่น จีน สิงค์โปร ฯลฯ นอกจากนี้ศาสนาพุทธ จัดอยู่ในศาสนาแบบ "อเทวนิยม" หรือ การไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า และไม่มีคำสอนว่าพระเจ้าเป็นสร้างโลกและสรรพสิ่งต่าง ๆ บนโลก

 

พระพุทธเจ้า

 • พระพุทธเจ้า หรือ พระโคตมพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ" พระองค์ประสูติในวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ พระราชอุทยานลุมพินีวัน กรุงกบิลพัสดุ์ โดยเป็นพระราชโอรสพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา
 • พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากออกผนวชได้ 6 ปี ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ปัจจุบันคือพุทธคยา ประเทศอินเดีย
 • พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันประสูติ ขณะพระชนมายุได้ 80 พรรษา ที่เมืองกุสินารา

 

คัมภีร์และหลักคำสอน 

 • ศาสนาพุทธมุ่งเน้นให้ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และมีเป้าหมายสูงสุดคือการไปสู่นิพพาน หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
 • คัมภีประจำศาสนาคือ 'พระไตรปิฏก' มีเนื้อหาภายในประกอบด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า


เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญทางศาสนา

 • วันมาฆบูชา
 • วันวิสาขบูชา
 • วันอาสาฬหบูชา
 • วันอัฏฐมีบูชา
 • เทศกาลเข้าพรรษา/ออกพรรษา

 

ศาสนาคริสต์ (Christianity)

ต้นกำเนิดศาสนาคริสต์ เกิดขึ้นในทวีปเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณประเทศอิสราเอล-ปาเลสไตน์ และได้แผ่ขยายออกไปยังทวีปต่าง ๆ โดยเฉพาะในดินแดนตะวันออกกลาง และยุโรป จนกลายมาเป็นศาสนาที่มีผู้ศรัทธานับถืออันดับต้น ๆ ของโลก

 

ศาสนาคริสต์มีแนวคิดบูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียว หรือที่เรียกว่า “เอกเทวนิยม” โดยมี ‘พระเยซู (Jesus Christ)’ เป็นศาดาประจำศาสนา และมีนิกายสำคัญที่รู้จักแพร่หลายอยู่ 3 นิกายด้วยกัน ได้แก่ 

 • นิกายโรมันคาทอลิก
 • นิกายโปเตสแเตน
 • นิกาออร์โธดอกซ์

 

พระเยซู

 • พระเยซู หรือ เยซูชาวนาซาเร็ธ ประสูติในเมืองเบธเลเฮม ทางตอนใต้ของเยรูซาเล็ม เมื่อช่วงปี พ.ศ.543 โดยมีบิดาชื่อ 'ยอแซฟ' และมารดาชื่อ 'มารี'
 • บทบาทสำคัญของพระองค์คือการเผยแพร่พระวจนะ และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก แต่ภายหลังการกระทำของพระเยซูถูกตัดสินว่าเป็นภัยต่อระบบการปกครองของชาวโรมัน จึงถูกพิพากษาลงโทษด้วยการประหารชีวิตด้วยการตรึงไม้กางเขน

 

คัมภีร์และหลักธรรมคำสอน 

 • ศาสนาคริสต์มุ่งสอนให้รู้จักมอบความรักและความเมตตาต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ดั่งคำสอนที่ว่า "จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง"
 • คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ เรียกว่า พระคัมภีร์ไบเบิ้ล (ฺBible)

 

เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญ

 • วันคริสต์มาส
 • พิธีศีลล้างบาป หรือ ศีลจุ่ม
 • พิธีศีลมหาสนิท

 

ศาสนาอิสลาม (Islam)

ศาสนาอิสลามกำเนิดขึ้นในดินแดนอารเบีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ประชากรส่วนมากที่นับถือศาสนานี้จึงพบมากในดินแดนชาวอาหรับ หรือ ประเทศในแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ อย่างมาเลเซีย และอินโดนีเซีย  

 

ศาสนาอิสลามมีความหมายว่า “น้อมรับประสงค์จากพระผู้เป็นเจ้า” ส่วนผู้นับถือจะเรียกว่า “มุสลิม” (ผู้น้อมรับพระผู้เป็นเจ้า) โดยจัดอยู่ในประเภท ศาสนาเอกเทวนิยมเช่นเดียวกับ ศาสนาคริสต์ และศาสนายูดาห์ คือการนับถือพระเจ้าองค์เดียว นั่นคือ ‘พระอัลลอฮ์’ ส่วนพระนบี มูฮัมหมัด อยู่ในฐานะเป็นผู้ประกาศศาสนาอิสลาม 

 

พระนบี มูฮัมหมัด

 • พระนบี มูฮัมหมัด หรือ ซอลลัลรอฮุอะไลฮิวะซัลลัม ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 570 ที่นครเมกกะ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งประเทศซาอุดิอาระเบีย มีบทบาทสำคัญคือการประกาศศาสนาอิสลามและเผยแผ่พระวจนะ
 • ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นนบีคนสุดท้ายของอัลลอฮ์ในศาสนาอิสลาม

 

คัมภีร์และหลักธรรมคำสอน 

 • เน้นการสอนให้อุทิศตนต่อประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า 
 • คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์อัลกุรอาน

 

เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญ

 • ถือศีลอด
 • พิธีละหมาด
 • การจ่ายซากาต

 

ศาสนาพรามห์-ฮินดู (Hindu)

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีต้นกำเนิดบริเวณเอเชียใต้ หรือ ประเทศอินเดีย ผู้นับถือศาสนาพรมห์-ฮินดูจึงเป็นชาวอินเดียเสียส่วนมาก รองลงมาสามารถพบเห็นได้ในประเทศเนปาล มอริเชียส บาหลี อินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศไทย ที่รู้จักในชื่อว่า ‘ศาสนาพรามห์’ 

 

ศาสนาพรามห์-ฮินดู เป็นศาสนาที่มีความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ (พหุเทวนิยม) ไม่มีศาสดา ไม่มีรูปเคารพ เนื่องจากอายุเก่าแก่จนไม่สามรถระบุได้ว่าใครประกาศคนแรก มีเพียงข้อมูลว่ามาจากความเชื่อ ความศรัทธาของชาวอารยัน (Aryan) ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศอินเดีย แล้วถึงค่อยวิวัฒนาการมาเป็นศาสนา โดยมีพรามห์เป็นผู้เผยแผ่หลักคำสอนสืบทอดกันมา 

 

คัมภีร์และหลักคำสอน 

 • คำสอนในศาสนาพรามห์-ฮินดูมีหลากหลายมากแตกต่างกันไปตามสำนัก แต่ที่จะยึดถือร่วมกัน คือความเชื่อในผลของการกระทำ การเวียนวายตายเกิด การแบ่งชนชั้นวรรณะ และความจงรักภักดีต่อพระเจ้า
 • คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ เรียกว่า พระเวท

 

เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญ 

 • พิธีศราทธ์ 
 • พิธีบูชาเทพ-เทวดา 
 • พิธีสังสการ

 

จากสรุปสาระสำคัญของศาสนาสากลที่เรานำมาฝาก ทำให้เห็นว่าถึงแม้ว่าหลักธรรมคำสอนและข้อปฏิบัติของแต่ละศาสนาจะแตกต่างกันไป แต่มีจุดร่วมเดียวกันคือการสอนให้ทำความดีละเว้นการทำชั่ว เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับศาสนาสากลรอให้เพื่อน ๆ รับชม ได้ที่ รายการ ห้องเรียนติวเข้ม ม.ต้น ตอน "ศาสนาสากล" ทางเว็บไซต์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ศาสนาสากล, 
#ศาสนา, 
#ศาสนาคริสต์, 
#ศาสนาพุทธ, 
#ศาสนาอิสลาม, 
#วิชาสังคมศึกษา, 
#ติวสอบ, 
#เตรียมสอบ 
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ALTV CI
บทความที่เกี่ยวข้อง
Learn small : วิชาสังคมศึกษา "การเกิดภูเขาไฟปะทุ"
08 ส.ค. 65 • 18.00 น.
Learn small : วิชาสังคมศึกษา "การเกิดภูเขาไฟปะทุ"
Learn small : วิชาภาษาไทย "ประโยคในภาษาไทย"
18 ส.ค. 65 • 13.00 น.
Learn small : วิชาภาษาไทย "ประโยคในภาษาไทย"
Learn small: วิชาภาษาอังกฤษ Prefixes คำอุปสรรค
20 ส.ค. 65 • 06.00 น.
Learn small: วิชาภาษาอังกฤษ Prefixes คำอุปสรรค
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ “คนพิการ”
03 ธ.ค. 65 • 05.16 น.
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของ “คนพิการ”
LearnMore
LearnMore
ALTV All Around
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#ศาสนาสากล, 
#ศาสนา, 
#ศาสนาคริสต์, 
#ศาสนาพุทธ, 
#ศาสนาอิสลาม, 
#วิชาสังคมศึกษา, 
#ติวสอบ, 
#เตรียมสอบ 
แชร์
ชอบ
ติดตามเรา