ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
Learn Small วิชา สังคมศึกษา : หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
แชร์
ฟัง
ชอบ
Learn Small วิชา สังคมศึกษา : หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ
23 พ.ค. 67 • 12.00 น. | 201 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

ในการเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดี นอกจากรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องแล้ว การการประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผน ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน 

ความหมายของชาวพุทธ 

ชาวพุทธ หรือ พุทธมามกะ หมายถึง ผู้ที่นับถือและเลื่อมใสในศาสนาพุทธ ประพฤติปฎิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยยึดหลักธรรมสำคัญคือการ ทำดีละเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส 

 

หน้าที่ชาวพุทธ 4 ประการ  

หน้าที่ชาวพุทธ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประการ ได้แก่ 

 • ศึกษาหลักธรรมคำสอน 
 • ปฏิบัติตนตามหลักคำสอนและเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา 
 • ส่งเสริมและเผยแพร่พุทธศาสนา  
 • ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา 

 

การปฏิบัตนเป็นชาวพุทธที่ดี 

การรักษาศีล 8 

ศีล 8 คือ ข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อควบคุมกายและวาจา มีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ 1 เว้นจากการทำลายชีวิต หรือฆ่าสัตว์ทุกชนิด 

ข้อที่ 2 เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม้ได้ให้ 

ข้อที่ 3 เว้นจากการร่วมประเวณี 

ข้อที่ 4 เว้นจากการพูดเท็จ 

ข้อที่ 5 เว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาที่ทำให้ขาดสติ 

ข้อที่ 6 เว้นบริโภคอาหารยามวิกาล ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเช้าวันใหม่ 

ข้อที่ 7 เว้นจากการดูการแสดง การขับร้อง ฟ้อนรำ  

ข้อที่ 8 เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ ควรนอนบนที่นอนที่ราบเรียบ ไม่ฟุ่มเฟือย

 

เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา  

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า มี 4 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งชาวพุทธเข้าร่วมได้ ดังนี้ 

 • การไปทำบุญตักบาตร 
 • การไปไหว้พระ สวดมนต์ และทำบุญตามวัดต่าง ๆ
 • ศึกษาหลักธรรมคำสอน  
 • การทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น ทำทานช่วยให้เกิดความเมตตา 
 • ฝึกฝนขัดเกลาจิตใจ การฝึกสมาธิ ถือศีล การฟังธรรมเทศนา 
 • การไปเวียนเทียนที่วัด

 

การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธตามหลักทิศทั้ง 6  

ทิศทั้ง 6 คือหลักธรรมคำสอนที่ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติตนต่อบุคคลรอบข้าง ทั้ง 6 คน ที่เปรียบเสมือนทิศทั้ง 6 รอบตัวเรา ได้แก่ 

 • ปุรัตถิมทิศ หรือ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา ควรตอบแทนบุญคุญ เลี้ยงดู   
 • ทักขิณทิศ หรือ ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ ควรเคารพและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
 • ปัจฉิมทิศ หรือ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา ควรรักและเมตตา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 • อุตตรทิศ หรือ ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย ควรคบหา และซื่อสัตย์ต่อกัน 
 • เหฏฐิมทิศ หรือ ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ไม่ควรเอาเปรียบหรือกดขี่
 • อุปริมทิศ หรือ ทิศเบื้องบน ได้แก่ พระสงฆ์ ควรเคารพศรัทธา ปฏิบัติดีต่อท่าน 

 

มารยาทชาวพุทธ 

มารยาทชาวพุทธ หมายถึง ระเบียบแบบแผนที่บุคคลพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสอดคล้องกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา 

การปฏิสันถารต่อพระสงฆ์ 

ปฏิสันถาร หมายถึง มารยาทในการต้อนรับทักทายแขกผู้มาเยือน เพื่อแสดงออกถึงความเป็นมิตรและการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ในกรณีของการปฎิสันถารต่อพระสงฆ์ ถือเป็นการแสดงความเคารพ ศรัทธาต่อพระสงฆ์ยามที่พระสงฆ์มาที่บ้าน มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

 

 • ในการประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านและมีพระสงฆ์เข้าร่วม เจ้าบ้านควรรอต้อนรับตั้งแต่หน้าบ้าน และแสดงความเคารพด้วยการกราบหรือไหว้ พร้อมกล่าวทักทายด้วยคำว่า "สวัสดีครับ/ค่ะ" หรือ "พระคุณเจ้าครับ/ค่ะ"  
 • เมื่อพระสงฆ์เดินผ่าน หากนั่งเก้าอี้ควรลุกขึ้นยืนและประนมมือไว้ระดับหน้าอก หากนั่งกับพื้นไม่ต้องลุกแต่ประนมมือและกราบ 
 • ในการประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ ที่มีพระสงฆ์เข้าร่วมด้วย ควรเตรียมอาสนะให้เพียงพอต่อจำนวนพระสงฆ์ โดยให้พระสงฆ์ที่มีอาวุโสที่สุดอยู่แถวหน้า ตลอดจนเตรียมคนดูแลความสะดวกให้แก่พระสงฆ์ 
 • การประเคนพระ ผู้ประเคนต้องแต่งกายเรียบร้อย อยู่ห่างจากพระสงฆ์ ประมาณ 1 ศอก ผู้ชายสามารถประเคนด้วยมือ ส่วนผู้หญิงต้องนำสิ่งของวางบนผ้าหรือภาชนะก่อนเสมอ  
 • การสนทนากับพระสงฆ์ ควรใช้วาจาสุภาพ ไม่ควรพูดจาโอ้อวด
 • การส่งพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ลุกขึ้น ให้ลุกขึ้นยืนเพื่อและประนมมือไว้ระดับเพื่อเป็นการลาเรียนรู้สาระความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับหน้าที่ชาวพุทธและศาสนพิธีสำคัญต่าง ๆ ได้ที่ รายการ โลกกลม ๆ กับสังคมของหนู ทางเว็บไซต์ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก

แท็กที่เกี่ยวข้อง
#วิชาสัมคม, 
#หน้าที่ชาวพุทธ, 
#มารยาทของชาวพุทธมีอะไรบ้าง, 
#สื่อการสอนสังคม, 
#สังคมศึกษา 
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ALTV CI
LearnMore
LearnMore
ALTV All Around
ผู้เขียนบทความ
avatar
THANATCHA SUVIBUY
นับถือแมวเป็นศาสนา มีไอดอลเกาหลีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
#วิชาสัมคม, 
#หน้าที่ชาวพุทธ, 
#มารยาทของชาวพุทธมีอะไรบ้าง, 
#สื่อการสอนสังคม, 
#สังคมศึกษา 
แชร์
ฟัง
ชอบ
ติดตามเรา