ALTV All Around
ALTV News
บทความอื่นจาก Thai PBS
ALTV All Around
ALTV News
บทความ Thai PBS
กสศ.เปิดรายงาน 2566 – 2567 เด็กไทยหลุดนอกระบบการศึกษา 1.02 ล้านคน
แชร์
ฟัง
ชอบ
กสศ.เปิดรายงาน 2566 – 2567 เด็กไทยหลุดนอกระบบการศึกษา 1.02 ล้านคน
31 พ.ค. 67 • 11.29 น. | 162 Views
ขนาดอักษร : กลาง
ALTV CI

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรายงานพิเศษ “ความจริงและความเร่งด่วน ของสถานการณ์เด็กนอกระบบในประเทศไทย” พัฒนะพงษ์ สุขมะดัน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่า จากการประมวลงานวิจัย องค์ความรู้และข้อค้นพบในพื้นที่การทำงานของ กสศ. ร่วมกับภาคีทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2562-2567 พบสถานการณ์เด็กเยาวชนนอกระบบ อายุระหว่าง 3-18 ปี ที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 1,025,514 คน หรือร้อยละ 8.41 ของเด็กและเยาวชนอายุ 3-18 ปีทั้งหมด (12,200,105คน)

 

ในจำนวนนี้ พบว่า เป็นเด็กที่อยู่ในช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับ (ป.1 -ม.3) หรืออายุ 6-14 ปี จำนวนทั้งสิ้น 394,039 คน คิดเป็นร้อยละ 38.42 ของเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา โดยจังหวัดที่มีเด็กและเยาวชนช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับ (ป.1-ม.3) หลุดจากระบบการศึกษาสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 61,609 คน รองลงมาคือ ตาก 41,285 คน, สมุทรสาคร 20,277 คน, เชียงใหม่ 16,847 คน และสมุทรปราการ 14,349 คน