live
18.00 น.
Live
กว่าจะโต
ครอบครัวกังวารจิตต์
พบกับเรื่องราวของครอบครัวกังวารจิตต์ ที่มีผลผลิตเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลกอย่าง "คุณแชมป์ สมชนะ" แม้ชีวิตวัยเด็กจะเกเรไปบ้าง แต่เขากลับเข้าสู่เส้นทางเดินสู่ "แชมป์" ระดับโลก โดยมีครอบครัวคอยสนับสนุนได้อย่างไร
ช่วงเช้า
06.00 น.
RERUN
06.10 น.
RERUN
tutor-hub
live on
06.35 น.
tutor-hub
live on
06.45 น.
knowledge-pool
LicenseST
live on
07.00 น.
RERUN
07.25 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
07.30 น.
08.00 น.
09.00 น.
RERUN
09.30 น.
RERUN
tutor-hub
live on
10.00 น.
RERUN
11.00 น.
RERUN
11.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
11.55 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
ช่วงบ่าย
12.00 น.
RERUN
12.10 น.
12.40 น.
RERUN
12.50 น.
RERUN
13.20 น.
RERUN
tutor-hub
live on
13.40 น.
RERUN
A-Level คณิตศาสตร์ : ระบบจำนวนจริง
tutor-hub
A-Level คณิตศาสตร์ : ระบบจำนวนจริง
live on
14.35 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
15.30 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
16.00 น.
RERUN
knowledge-pool
CCAD
live on
17.00 น.
RERUN
17.30 น.
RERUN
18.00 น.
RERUN
tutor-hub
live on
18.10 น.
RERUN
18.30 น.
RERUN
tutor-hub
live on
18.40 น.
tutor-hub
live on
19.00 น.
knowledge-pool
live on
19.05 น.
RERUN
ปรับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
smart-classroom
ปรับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
live on
19.30 น.
RERUN
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
tutor-hub
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
live on
20.30 น.
20.50 น.
RERUN
21.00 น.
RERUN
knowledge-pool
live on
21.55 น.
knowledge-pool
CCAD
live on
ติดตามเรา